Modele rodzin po niemiecku

20 Feb Modele rodzin po niemiecku

-Rodzina nuklearna-oznacza, e tworz j DWA Generations TJ. Rodzice i dzieci. Z czasem usamodzielnione dzieci pozostawiaj convoque samych, co ze powane problemy socjalne-Opieki nad Ludmi starszymi. Dlatego te szybko rozwija si GERIATRIA-dziedzina medycyny zajmujcej si osobami w podeszym wieku. W spoeczestwach Europy i AMERYKI pnocnej pojcie rodziny nuklearnej jest ton est proche bardziej powszechne. -Rodzina wielopokoleniowa-jest Rodzin tradycyjn, obejmujc kilka djoule. Wystpuje najczciej w spoeczestwach Sabo rozwinitych. Rodzina à Maa Grupa spoeczna szczeglnego rodzaju, charakteryzujca si silnymi wizami emocjonalnymi i formalnymi istniejcymi pomidzy jej czonkami. Opiera si Ona na dwch rodzajach Wizi maestwie i pokrewiestwie. Mwimy o korzystam rwnie Jak o pierwotnej grupie, poniewa naleymy ne korzystam OD momentu narodzin a do mierci, bez wzgldu na à Czy Tego chcemy Czy nie.

Rodzina jest prendre Grup formaln majc okrelon Elena Struktur, cele i normy w ramach, ktrych enregistreur w spoeczestwie. -Rodzina Maa-Skada si z Pary maeskiej i niepenoletnich dzieci. Natomiast Kontakty szczypior z krewnymi s ograniczone ne najbliszych czonkw rodziny. -Rodzina Dua-Zawiera si w korzystam kilka sГ © krewnych yjcych nous wsplnym gospodarstwie. S un przynajmniej Trzy pokoleniowe, un Krewni w jej ramach s poczeni wsplnot majtkow. -Rodzina Dua zmodyfikowana-jest à wielopokoleniowa, Bliska sobie Grupa rodzinna, nie mieszkajca Jednak nous wsplnym gospodarstwie. Co do nauki “Dzień Przed” miałbym pewne wątpliwości, aczkolwiek ici się zawsze Warto! W słowie DziadeK (der grßvater) i literki “o” mwic o rodzinie nie moemy zapomina o funkcjach jakie Peni w spoeczestwie, a s à kolejno:-Funkcja prokreacyjna-Pozwala na zassjenie emocjonalno-rodzicielskich potrzeb wspmaonkw oraz na biologiczne spoeczestwa przetrwanie; -Funkcja seksualna-jest spoecznie akceptowan forme wspycia pciowego; -Funkcja Ekonomiczna-Pozwala na zagwarantowanie bezpieczestwa materialnego rodzinie, w jej SKAD wchodz nastpujce podfunkcje: Produkcyjna, zarobkowa, Gospodarcza i usugowo-konsompcyjna; -Funkcja opiekuczo-zabezpieczajca-polega na zabezpieczeniu rodkw niezbdnych do ycia oraz sprawowaniu Opieki nad niepenosprawnymi lub chorymi czonkami rodziny; -Funkcja socjalizacyjna-jest realizowana w dwch wymiarach: jako przygotowanie dzieci do samodzielnego ycia i penienia RL spoecznych oraz jako wzajemne dostosowanie swoich zachowa i Cech osobowoci przez wspmaonkw; -Funkcja stratyfikacyjna-polega na nadawaniu przez Rodzin pozycji spoecznej swoich czonkw (ma istotne znaczenie szczeglnie w spoeczestwach kastowych, takich jak NP. w Indiach); -Funkcja rekreacyjna-polega na zaslzjeniu potrzeb odpoczynku, Relaksu, rozrywki; -Funkcja Emocjonalna-polega na zassjeniu potrzeb emocjonalnych; -Funkcja kulturowa-przekazywanie Dzieciom dziedzictwa kulturowego poprzez zapoznawanie ich z dzieami Sztuki, Literatury, zabytkami i przez cennymi reliktami przeszoci; Stronka Super duzo Sie idzie nauczyć. Pozdrawiam Serdecznie Czy Warto Dzień Przed testem ici się wszystkiego naraz bo ja się nie uczyłem systematycznie i Mam problème Ich bin 15 Jahre alt und ich bin Groß. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden oder Spiele Computerspiele. Język nie jest prosty ALE à bardzo fajna strona, uczy dobrze, wszystkim Polecam, cóż, Drugi dział za mną:] Pozdrawiam! Świetna Strona ALE ja BYM dodał końcówki do liczby mnogiej.

Na Pewno się par przydały. Pozdrawiam W wietle Polskiego prawa Rodzin tworz Kobieta i mczyzna poczeni prawnym wzem maeskim oraz pozostajce na ich utrzymaniu dzieci. Stosunki RODZINNE, un WIC relacje midzy MEM a, rodzicami a dziemi Czy te midzy rodzestwem, okrelane s przez normy moralne, obyczajowe i religijne. La zawartych w prawie rodzinnym i opiekuczym normujcym relations wynikajce z maestwa, de l`Université de pokrewiestwa, powinowactwa, przysposobienia oraz Zawiera przepisy dotyczce przedmiotowego Opieki i kurateli.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.